Statystyki

 • Odwiedziło nas: 18391 osób
 • Do końca roku: 161 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!! dni

Kalendarium

Środa, 2014-07-23

Imieniny:

Sławy, Sławosza

Jesteś tu: » Strona główna » PLAN NADZORU

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola Publicznego w Kotli  w roku szkolnym 2013/2014.

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r.  poz. 560 ),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).

 

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013:

 

 1. W sytuacjach trudnych, problemowych korzystać ze wsparcia psychologa oraz dyrektora.
 2. Pracownicy przedszkola powinni dawać wzór poprawnego użycia języka polskiego, kulturalnego zachowania oraz odpowiedzialności.
 3. Starannie planować przebieg zebrań z rodzicami oraz dnia informacji dla rodziców.
 4. Kontynuować bieżące kontrole w zakresie przygotowania nauczycieli do zajęć.
 5. Organizować zabawy tematyczne odpowiednie do realizowanej tematyki.
 6. Doskonalić

 

 

Procedura ewaluacji:

 

 1. Dyrektor spotyka się z zespołem ds. ewaluacji – objaśnia przedmiot, zakres badania i harmonogram ewaluacji, tj. zadania i terminy ich wykonania – w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego.
 2. Zespół ds. ewaluacji przygotowuje narzędzia ewaluacyjne (arkusze do analizy dokumentów, ankiety, arkusze do analizy osiągnięć dzieci) – odpowiednio do zadań.
 3. Zespół wykonuje ustalone zadania z wykorzystaniem narzędzi, tj. dokonuje analizy dokumentów, przeprowadza ankiety, dokonuje analizy osiągnięć dzieci we współpracy z nauczycielami grup – według harmonogramu.
 4. Zespół podsumowuje ankiety, dokonuje analizy dokumentów oraz ustalonych osiągnięć dzieci, ustala wyniki swoich czynności i proponuje wnioski.
 5. Dyrektor prowadzi obserwacje – według planu.
 6. Dyrektor spotyka się z zespołem i przyjmuje wyniki badań, w tym wypełnione i podsumowane materiały oraz propozycje wniosków.
 7. Dyrektor analizuje otrzymane od zespołu materiały – ustala ostateczne wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji z uwzględnieniem prowadzonych przez siebie czynności (w tym obserwacji).
 8. Dyrektor po pierwszym półroczu przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 

 • przeprowadzonych kontroli,
 • form wspomagania,
 • informacji o działalności przedszkola.

 

 1. W drugim półroczu kontynuowane są działania zgodnie z planem nadzoru, ewentualnie doraźne.

10. Po drugim półroczu, najpóźniej do 31 sierpnia 2014 r., dyrektor przedstawi radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 

 • ewaluacji wybranych zagadnień,
 • przeprowadzonych kontroli,
 • form wspomagania,
 • informacji o działalności przedszkola.

 

Skład zespołu ds. ewaluacji na rok szkolny 2013/2014:

 

 1. Danuta Piskozub
 2. Alina Purgał

 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013:

 

 1. W sytuacjach trudnych, problemowych korzystać ze wsparcia psychologa oraz dyrektora.
 2. Pracownicy przedszkola powinni dawać wzór poprawnego użycia języka polskiego, kulturalnego zachowania oraz odpowiedzialności.
 1. Starannie planować przebieg zebrań z rodzicami oraz przekaz informacji dla rodziców.
 2. Kontynuować bieżące kontrole w zakresie przygotowania nauczycieli do zajęć.
 3. Organizować zabawy tematyczne odpowiednie do realizowanej tematyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacje do Planu nadzoru wynikające z wniosków:

 

1.Ewaluacja Problemowa w zakresie wymagań:

1)[5]Dzieci są aktywne.

2)[6]Respektowane są normy społeczne.

3)Promocja zdrowia.

 

 

2.Monitorowanie:

 

- Monitorowanie stażu nauczyciela kontraktowego

 

      3.Kontrola :

       1)kontrola realizacji podstawy programowej

         2)Przestrzeganie ramowego rozkładu dnia

        3)Poziom wykonywania obowiązków przez nauczycieli

        4)Zapewnianie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego pobytu w ogrodzie przedszkolnym

        5)Przestrzeganie praw dziecka

      

      4.Wspomaganie w zakresie budowania systemu doskonalenia zawodowego zespołu pedagogicznego przedszkola

     5. Obserwacje zajęć i zabaw prowadzonych przez nauczycieli

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ewaluacja wewnętrzna

 

Przedmiot ewaluacji: wymaganie 4. Dzieci są aktywne

Termin: kwiecień–maj 2014 r.

 

Zakres badania:

 

 • obserwacja tworzonych warunków i sytuacji do aktywności dzieci, w tym do nabywania przez dzieci samodzielności,
 • analiza sposobu aktywizowania dzieci przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych,
 • ocena samodzielności dzieci oraz ich umiejętności w zakresie samoobsługi,
 • udział dzieci w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

 

Harmonogram ewaluacji:

 

 1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji – marzec 2014 r.
 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji – marzec 2014 r.
 3. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora – według tabeli poniżej.
 4. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) – kwiecień 2014 r.
 5. Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 maja 2014 r.
 6. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycje wniosków – do 31 maja 2014 r.
 7. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora, ustalenie wyników i wniosków – do 15 czerwca 2014 r.
 8. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2014 r.

 

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat:
 • organizowania dzieciom warunków do aktywności,
 • aktywności dzieci w czasie dowolnym, preferowanych przez nie zabaw,
 • roli nauczyciela podczas zabaw dowolnych dzieci,
 • aktywizowania dzieci podczas zajęć dydaktycznych,
 • sposobu wdrażania dzieci do samodzielności oraz kształcenia umiejętności w zakresie samoobsługi,
 • roli dzieci podczas przygotowywania uroczystości,
 • udziału dzieci w działaniach na rzecz społeczności lokalnej

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Obserwacja sposobu aktywizowania dzieci przez nauczycieli podczas zajęć dydaktycznych

Arkusz obserwacji zajęć

Wszyscy

 drugi semestr

Dyrektor

 1. Analiza zapisów w dzienniku – częstotliwość i zakres sytuacji edukacyjnych poświęconych nabywaniu umiejętności samoobsługowych i samodzielności

Arkusz do analizy dokumentów

Wszystkie grupy

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Analiza teczek obserwacji – ocena samodzielności dzieci

Arkusz do analizy osiągnięć dzieci

wszystkie

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot ewaluacji: wymaganie 5. Respektowane są normy społeczne

Termin: kwiecień–maj 2014 r.

 

Zakres badania:

 

 • analiza problemów wychowawczych i zagrożeń w przedszkolu oraz działań wychowawczych podejmowanych przez nauczycieli,
 • zakres współpracy z rodzicami w zakresie eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań,
 • analiza sposobu i zakresu planowania pracy wychowawczej – treści i cele wychowawcze, w tym kształtowanie odpowiedzialności dzieci za swoje działania i zachowania,
 • obserwacja katalogu zasad postępowania ustalonego dla dzieci i poziomu znajomości tych zasad przez dzieci,
 • analiza umiejętności odróżniania zachowań pozytywnych od negatywnych przez dzieci oraz związanej z nimi odpowiedzialności,
 • jakość relacji między członkami społeczności przedszkolnej,
 • sposób monitorowania działań wychowawczych, ich efektywność, ewentualna modyfikacja.

 

Harmonogram ewaluacji:

 

 1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji – marzec 2014 r.
 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji – marzec 2014 r.
 3. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora – według tabeli poniżej.
 4. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) – kwiecień 2014 r.
 5. Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 maja 2014 r.
 6. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycji wniosków – do 31 maja 2014 r.
 7. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora, ustalenie wyników i wniosków – do 15 czerwca 2014 r.
 8. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2014 r.

 

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. Pozyskanie informacji od nauczycieli na temat problemów wychowawczych i zagrożeń w przedszkolu oraz działań wychowawczych podejmowanych przez nauczycieli, roli rodziców w procesie wychowawczym, relacji między członkami społeczności przedszkolnej

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Pozyskanie informacji od rodziców na temat problemów wychowawczych i zagrożeń oraz działań wychowawczych podejmowanych przez przedszkole, roli rodziców w procesie wychowawczym, relacji między członkami społeczności przedszkolnej

Ankieta dla rodziców

Rodzice

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Analiza planów miesięcznych i dzienników w kontekście procesu wychowawczego – poznawanie wartości, cele wychowawcze

Arkusz do analizy dokumentacji

Wszystkie grupy

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Obserwacja bieżąca kodeksów grupowych połączona z wywiadem z dziećmi

Arkusz do obserwacji bieżącej

Wszystkie grupy

Kwiecień

Dyrektor

 1. Obserwacja diagnozująca kompetencje dzieci – odróżnianie zachowań pozytywnych od negatywnych przez dzieci oraz związanej z nimi odpowiedzialności

Arkusz obserwacji diagnozującej

Grupy pięcio-, sześciolatków

Kwiecień

Dyrektor

 1. Analiza protokołów rady pedagogicznej, roczny plan pracy – monitorowanie, ewaluacja procesu wychowawczego

Arkusz do analizy dokumentacji

Protokoły rady pedagogicznej, roczny plan pracy

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 

 

 

Przedmiot ewaluacji: promocja zdrowia

Termin: kwiecień–maj 2014 r.

 

Zakres badania:

 

 • ustalenie zakresu treści i częstotliwości prowadzenia zajęć w obszarze: Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa,
 • ustalenie sposobu prowadzenia zajęć ruchowych,
 • ocena wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań,
 • analiza wewnętrznych uregulowań w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i sposobu ich wdrożenia.

 

 

 

Harmonogram ewaluacji:

 

 1. Spotkanie dyrektora z zespołem ds. ewaluacji – marzec 2014 r.
 2. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji przez zespół ds. ewaluacji – marzec 2014 r.
 3. Obserwacja zajęć dydaktycznych przez dyrektora – według tabeli poniżej.
 4. Wykonanie zadań przez zespół ds. ewaluacji (tabela poniżej) – kwiecień 2014 r.
 5. Podsumowanie analiz dokumentacji oraz badania osiągnięć dzieci, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji – do 15 maja 2014 r.
 6. Przekazanie dyrektorowi arkuszy z analiz dokumentacji oraz badania osiągnięć dzieci, a także propozycji wniosków – do 31 maja 2014 r.
 7. Termin podsumowania ewaluacji przez dyrektora, ustalenie wyników i wniosków – do 15 czerwca 2014 r.
 8. Termin przekazania informacji radzie pedagogicznej o wynikach i wnioskach z przeprowadzonej ewaluacji – do 31 sierpnia 2014 r.

 

Zadanie – sposób realizacji

Narzędzie

Zakres realizacji

Termin wykonania

Odpowiedzialny za wykonanie

 1. Analiza planów miesięcznych i zapisów w dzienniku:
 • ustalenie tematyki kompleksowej dotyczącej zdrowia, w tym edukacji dla bezpieczeństwa oraz zdrowego odżywiania – plany miesięczne,
 • innych sytuacji, w przypadku których cele dotyczą bezpieczeństwa – dzienniki zajęć,
 • ustalenie częstotliwości i rodzajów prowadzonych zajęć ruchowych przez nauczycieli – dzienniki zajęć

Arkusz do analizy dokumentów – promocja zdrowia 1

Wszystkie grupy

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 1. Obserwacja zajęć dydaktycznych – zestawy ćwiczeń gimnastycznych

Arkusz do obserwacji zajęć

Wpisać nazwiska nauczycieli

Wpisać terminy w drugim semestrze

Dyrektor

 1. Analiza wiedzy dzieci na temat bezpiecznych zachowań

Arkusz do analizy osiągnięć dzieci – promocja zdrowia 2

Grupy pięcio-, sześciolatków

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji we współpracy z nauczycielami grup

 1. Analiza wewnętrznych dokumentów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i sposobu ich wdrożenia

Arkusz do analizy dokumentów – promocja zdrowia 3

Statut, procedury wewnętrzne, zarządzenia,

protokoły rady pedagogicznej

Kwiecień

Zespół ds. ewaluacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyka i terminy kontroli przestrzegania prawa

 

Zakres kontroli

Szczegółowa tematyka

Przepis prawa

Sposób realizacji

Narzędzia/dowody

Kogo dotyczy

Termin/uwagi

Realizacja podstawy programowej

Analiza sposobu realizacji podstawy programowej poprzez przyjęty program, realizacja uwag do podstawy programowej

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Pozyskanie informacji od nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Maj

Kontrola sposobu wykorzystywania programu do planowania zajęć dydaktycznych przez nauczycieli

Analiza dokumentów – plany miesięczne

Arkusz kontroli

Wszyscy nauczyciele

Raz w miesiącu

Analiza sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w kontekście planowania celów operacyjnych (wiedza, umiejętności, postawy) oraz tworzonych warunków do ich osiągnięcia

Obserwacja zajęć dydaktycznych

Arkusz obserwacji

Wszyscy nauczyciele

 Pierwszy  semestr

Przestrzeganie ramowego rozkładu dnia

Kontrola wyjść na powietrze

Jw.

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Systematyczność i różnorodność prowadzenia obserwacji przyrodniczych

Jw.

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Poziom wykonywania obowiązków przez nauczycieli

Obserwacja przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć

Statut

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Atrakcyjność kącików do zabaw dzieci, w tym kącików książki

Statut

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszystkie grupy

Raz w miesiącu

Organizacja zabaw tematycznych odpowiednio do realizowanej tematyki

Statut

Analiza zapisów w dzienniku

Arkusz kontroli

Wszyscy nauczyciele

Styczeń,

kwiecień

Zapewnianie dzieciom bezpiecznego i atrakcyjnego pobytu w ogrodzie przedszkolnym

Kontrola sprawowania opieki nad dziećmi podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, organizacja tego pobytu

Statut

Obserwacja bieżąca

Arkusz obserwacji bieżącej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przestrzeganie praw dziecka

Analiza przestrzegania i upowszechniania praw dziecka w przedszkolu

Statut

Informacje od nauczycieli

Ankieta dla nauczycieli

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień

Monitorowanie stażu

Rytmiczność i sposób realizacji zadań

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Analiza planów rozwoju zawodowego i sprawozdań półrocznych,

obserwacja zajęć

Arkusz kontroli,

arkusz obserwacji

Kamila Łuszczki

Po pierwszym i drugim półroczu,

zajęcia raz w miesiącu

 

Wspomaganie

 

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zakres zadań

Tematyka

Forma

Kogo dotyczy

Termin

Uwagi

1. Szkolenia, warsztaty

 1. Indywidualizacja oddziaływań a potrzeby i możliwości dziecka

Szkolenie

Wszyscy nauczyciele

 

 

 1. Rada pedagogiczna samokształceniowa- analiza wymagań wobec przedszkoli.

(Zał. Nr 3 Rozp. MEN z 10 maja 2013r)

Dyskusja

Wszyscy nauczyciele

 

 

 1. Profilaktyka wad wymowy

Konsultacja z logopedą

Wszyscy nauczyciele

 

 

 1. Dziecko agresywne w grupie.

 

 

 

 

2. Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

3. Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

 1. Zebranie organizacyjne:
 • przyjęcie planu pracy przedszkola na rok 2013/2014,
 • opiniowanie przedszkolnego zestawu programów,
 • opiniowanie organizacji pracy w nowym roku szkolnym (ramowy rozkład dnia),
 • Zapoznanie z planem nadzoru pedagogicznego – uchwała rady pedagogicznej dotycząca organizacji doskonalenia zawodowego

Zebranie organizacyjne

Wszyscy nauczyciele

 

 

 1. Podsumowanie pracy za pierwszy semestr – wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

Zebranie analityczne

Wszyscy nauczyciele

 

 

 1. Podsumowanie pracy za drugi semestr – wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

Zebranie analityczne

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Data:13.09.2013r.                          Dyrektor Przedszkola PPK  Urszula Gniewosz

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo